Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERCRUYSSE F.P. BVBA

1. De algemene, en indien van toepassing de bijzondere voorwaarden (te verkrijgen op verzoek), al dan niet ondertekend voor akkoord door de klant (hierna : "de koper"), zijn van toepassing op alle verkopen via de verschillende webshops, via verkopen in de de groothandelswinkel te Brakel, Stationsplein 1 en via elke andere mogelijke manier waarop een verkoop of dienst tussen "de koper" en Vercruysse F.P. BV gerealiseerd werden en bijgevolg of tot stand kwam,

1.b. Voor alle aankopen is Filip Vercruysse zaakvoerder van Vercruysse F.P. BV BE0737.300.760 gemachtigd.

2. Hierna "VFP"

3. "VFP" haar notificatienummer bij het Federaal Agentschap voor Gezonheid en Geneesmiddelen van distributie en / of uitvoer van medische hulpmiddelen artikel 10 bis van het KB 18 / 03 / 1999 betreffende de medsiche hulpmiddelen is BE/CA01/1-61461-MDD-0001

4. "VFP" is de eigenaar van websites/shops : boorzuurschilfers.be, chirocream.be, devoetverzorgingswinkel.be, lichaamsproducten.be, phifarma.eu, productenvoorvoeten.be, tapodia.be, tapodia-shop.be, tapodia.fr, trycare.be, trycare-shop.be, trycare.fr, trycare.nl, veith.be, voetverzorgingsgroothandel.be & voetverzorgingswinkel.be en een groothandelswinkel te Stationsplein 1 - 9660 Brakel waarvoor deze voorwaarden voor alle verkopen van toepassing zijn.

5. Indien wijzigingen in prijzen of andere voorkomen behoudt "VFP" zich het recht voor de prijzen of andere aan te passen zonder voorafgaande nota te versturen of zonder akkoord van eender welke partij te vragen.

6. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden "VFP" niet, zelfs nooit.

7. Vertragingen van leveringen door "VFP" geven geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

8. Klachten betreffende een levering moeten "VFP" toekomen binnen de acht dagen na levering en voor het gebruik of de voortverkoop van de aangekochte goederen. Het protest dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren en moet verzonden worden binnen de acht dagen na de factuurdatum aan Vercruysse F.P. BV, Stationsplein 1 - B9660 Brakel.

9. Alle facturen van "VFP" zijn op voorhand, contant, of via de verschillende aangeboden betaalsystemen betaalbaar tenzij anders werd bedongen.

10. Bij anders bedongen en niet-betalen van de factuur behoudt "VFP" zich het recht niet te leveren binnen de gestelde termijn en zelfs indien er nog geen factuur tot stand kwam is "de koper" verschuldigd vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar te reken per maand op het factuurbedrag, met een minimum van 50 €. In geval van annulatie van de bestelling is "de koper" eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12% van de waarde van de bestelling, met minimum van €50.

11. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van "VFP". Bij niet-betaling behoudt "VFP" zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

12. Indien "de koper" de al dan niet betaalde goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt "VFP" zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van "de koper". De goederen worden terug te koop aangeboden en worden niet langer gereserveerd, zelfs al werden zijn betaald. We raden "de koper" aan gebruik te maken van onze verzenddienst dit te voorkomen.

13. Het risico gaat over op "de koper" van bij de contractsluiting.

14. De goederen worden verzonden op risico van "de koper".

15. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van "de koper".

16. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar "VFP" zijn uitbatingzetel, hoofdzetel heeft, namelijk Brakel S.M.O..

17. Wanneer "VFP" ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behoudt "VFP" zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

18. "VFP" behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van "de koper".

19. "VFP" haar vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van haar leveranciers. In geen geval is "VFP" bvba aansprakelijk voor de onrechtstreekse gevolgen van de onbeschikbaarheid van een product als gevolg van de gebrekkigheid van dit product.

20. "VFP" staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het verkochte product. De garantietermijn van "VFP" komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in het geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging, niet-conform gebruik, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel of- andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

21. "VFP" zal geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade, inclusief lichamelijk schade, en de gevolgen voor "de koper" of een derde (zoals bijvoorbeeld de transporteur maar niet beperkt tot de transporteur maar tot elke mogelijke andere derde) naar aanleiding van nagelaten verzorging, niet-conform gebruik, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.

22. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft "VFP" ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mede te delen een zulks zonder dat "VFP" gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan "VFP" kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen "de koper" en "VFP", dan wel tussen "VFP" en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen "de koper" en "VFP", is "VFP" niet aansprakelijk.

23. Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens kunt u bekomen bij de Commissiebescherming persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel. Indien één (1) of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden of bijzondere verkoopsvoorwaarden als ongeldig kunnen worden aangemerkt of nietig worden verklaard op enigerlei wettelijke of bestuurswettelijke bepaling dan definitief uitspraak van een bevoegde Rechtbank blijven de overige bepalingen onverkocht van kracht en uitwerking hebben. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en bijzondere verkoopsvoorwaarden en de besteloverzichten van de koper wordt verzonden vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen partijen zijn opgenomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen "VFP" en "de koper" worden beheerst door het Belgisch Recht.

24. Bij geschillen zullen enkel de Rechtbanken van het gerechterlijke arrondissement 9660 Brakel (S.M.O.).

25. "VFP" haar ondernemingsnummer is BE0475 084 719

Verkoopsvoorwaarden


Deze verkoopsvoorwaarden slaan op alle verkopen gerealiseerd door MPS.Trycare.beALGEMENE VERKOOPS, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN EN RETOURBELEID MPS.Trycare.be1. De algemene, en indien van toepassing de bijzondere voorwaarden (te verkrijgen op verzoek), al dan niet ondertekend voor akkoord door de klant (hierna : "de koper"), zijn van toepassing op alle verkopen via de verschillende webshops, via verkopen in de de groothandelswinkel te 8530 Harelbeke, Boterpotstraat 9 en via elke andere mogelijke manier waarop een verkoop of dienst tussen "de koper" en MPS.Trycare.be gerealiseerd werden en bijgevolg of tot stand kwam,2. Voor alle aankopen is enkel Kris Vlaeminck zaakvoerder van MPS.Trycare.be gemachtigd.3. MPS.Trycare.be hierna "TRC" genoemd.4. "TRC" haar ondernemingsnummer is BE0475 084 719.5. "TRC" haar adres is Provinciebaan 44, B8840 Westrozebeke, België.6. "TRC" haar notificatienummer bij het Federaal Agentschap voor Gezonheid en Geneesmiddelen van distributie en / of uitvoer van medische hulpmiddelen artikel 10 bis van het KB 18 / 03 / 1999 betreffende de medische hulpmiddelen is BE/CA01/1-61461-MDD-00017. "TRC" is de eigenaar van websites/shops, we verwijzen, maar niet bindend, hiervoor naar "Organisatie" en een groothandelswinkel te Boterpotstraat 9 - 8530 Harelbeke waarvoor deze voorwaarden voor alle verkopen van toepassing zijn.8. Indien wijzigingen in prijzen of andere voorkomen behoudt "VFP" zich het recht voor de prijzen of andere aan te passen zonder voorafgaande nota te versturen of zonder akkoord van eender welke partij te vragen.9. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden "TRC" niet, zelfs nooit.10. Vertragingen van leveringen door "TRC" geven geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.11. Klachten betreffende een levering moeten "TRC" toekomen binnen de acht dagen na levering en voor het gebruik of de voortverkoop van de aangekochte goederen. Het protest dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren en moet verzonden worden binnen de acht dagen na de factuurdatum aan "MPS.Trycare.be, Boterpotstraat 9 - 8530 Harelbeke".12. Alle facturen van "TRC" zijn op voorhand, contant, of via de verschillende aangeboden betaalsystemen betaalbaar tenzij anders werd bedongen.13.14. Bij anders bedongen en niet-betalen van de factuur behoudt "TRC" zich het recht niet te leveren binnen de gestelde termijn en zelfs indien er nog geen factuur tot stand kwam is "de koper" verschuldigd vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar te reken per maand op het factuurbedrag, met een minimum van 50 €. In geval van annulatie van de bestelling is "de koper" eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12% van de waarde van de bestelling, met minimum van €50.15. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van "TRC". Bij niet-betaling behoudt "TRC" zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.16. Indien "de koper" de al dan niet betaalde goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt "TRC" zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van "de koper". De goederen worden terug te koop aangeboden en worden niet langer gereserveerd, zelfs al werden zijn betaald. We raden "de koper" aan gebruik te maken van onze verzenddienst dit te voorkomen.17. Het risico gaat over op "de koper" van bij de contractsluiting.18. De goederen worden verzonden op risico van "de koper".19. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van "de koper".20. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar "TRC" zijn uitbatingzetel, hoofdzetel heeft, namelijk Harelbeke S.M.O..21. Wanneer "TRC" ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behoudt "TRC" zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.22. "TRC" behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van "de koper".23. "TRC" haar vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van haar leveranciers. In geen geval is "TRC" bvba aansprakelijk voor de onrechtstreekse gevolgen van de onbeschikbaarheid van een product als gevolg van de gebrekkigheid van dit product.24. "TRC" staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het verkochte product. De garantietermijn van "TRC" komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in het geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging, niet-conform gebruik, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel of- andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.25. "TRC" zal geenszins aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade, inclusief lichamelijk schade, en de gevolgen voor "de koper" of een derde (zoals bijvoorbeeld de transporteur maar niet beperkt tot de transporteur maar tot elke mogelijke andere derde) naar aanleiding van nagelaten verzorging, niet-conform gebruik, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.26. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft "TRC" ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mede te delen een zulks zonder dat "TRC" gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan "TRC" kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen "de koper" en "TRC", dan wel tussen "TRC" en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen "de koper" en "TRC", is "TRC" niet aansprakelijk.27. Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens kunt u bekomen bij de Commissiebescherming persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel. Indien één (1) of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden of bijzondere verkoopsvoorwaarden als ongeldig kunnen worden aangemerkt of nietig worden verklaard op enigerlei wettelijke of bestuurswettelijke bepaling dan definitief uitspraak van een bevoegde Rechtbank blijven de overige bepalingen onverkocht van kracht en uitwerking hebben. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en bijzondere verkoopsvoorwaarden en de besteloverzichten van de koper wordt verzonden vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen partijen zijn opgenomen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen "TRC" en "de koper" worden beheerst door het Belgisch Recht.

28. Als je je bestelling wilt ruilen of retourneren, staan we altijd klaar om je te helpen! Je kunt onze producten binnen 30 dagen ruilen of retourneren. In ruil voor het geretourneerde product krijg je een ander product of je geld terug binnen de 15 dagen. Gelieve hiervoor telefonisch contact op te nemen op het nummer 056194325 of ons te mailen op sandra@trycare.be.

Let op, dit zijn de uitzonderingen op ons retourbeleid:

- Het item moet in de originele verpakking geretourneerd worden.
- Items mogen geen zichtbare gebruikssporen vertonen.


29. Bij geschillen zullen enkel de Rechtbanken van het gerechterlijke arrondissement 8500 Kortrijk (S.M.O.).(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Vanaf 75 euro gratis verzending Belgie/Nederland/Frankrijk

© 2017 - 2024 trycare.be | sitemap | rss